شب

شب

شبان تاریک و بی قرار

شبان پر از وحشت تنهایی

اندوهی در آغوش گرفته از

فراق یار

شبان فصل های سرد فروغ و

هیچستان سهراب

آیدای گم شده در آینه های پرغبار

آدم های سر در گریبان نیما

شبان پیک های پیاپی و پک سنگین سیگار

شبان بیهده ی تکیه بر دیوار

شبان له شده زیر آوار انتظار صبحی در بهار

شبان "از تهی سرشار"

شبان سرد تنهایی

فراق یار

/ 0 نظر / 12 بازدید