هفت

با هر چشم غیر مسلحی

                  می توان دید

هفت تیرِ مسلحِ چشمانت را

                               به قلبم نشانه رفته ای !

            در دفتر کشته مرده هایت

                                        بنویس

                              شماره ی هفتاد و هفت

                                           هفتمِ تیر

                                                      میدان هفتِ تیر !

/ 0 نظر / 16 بازدید